Інститут журналістики

КиМУ

Самойлов Олексій Федорович

Директор інституту, к.і.н., доцент.

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РіВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР:

Журналістика:

Магістерські програми: Аспірантура:
 • 27.00.04 – Теорія та історія журналістики.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема зы спеціальностей: "Європеїстика (соціальна комунікація і медіа)" - (Сопотська Вища Школа, Польща) та "Управління підприємницькою діяльністю (Медіа-бізнес: управління, PR-комунінікації і реклама)" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія).

Навчальний процес в Інституті журналістики забезпечують 3 кафедри.

Теоретична та практична підготовка фахівців з журналістики здійснюється науково-педагогічним колективом, сформованим з кола високопрофесійних вітчизняних фахівців, професорів і доцентів, а також відомих в Україні та за її межами журналістів-практиків.

Теоретична та практична підготовка випускників Інституту здійснюється за програмою бакалаврського мінімуму, за яким студенти забезпечуються знаннями, уміннями та навичками роботи в пресі, на радіо, телебаченні, прес-службах.
Основні форми навчального процесу:

 • лекції;
 • семінари (проводяться англійською мовою);
 • практичні заняття;
 • майстер-класи, які проводять провідні журналісти України та зарубіжжя;
 • професійно орієнтовані тренінги.

Особливістю підготовки майбутніх журналістів є двомовне навчання – заняття в Інституті відбуваються українською та англійською мовами.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького колективу Інституту спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).

Основні напрями наукових досліджень: визначення основних тенденцій розвитку українських ЗМІ; медіа-психологічні аспекти діяльності ЗМІ; проблематика сучасних українських ЗМІ, медіа-лінгвістичні проблеми журналістської творчості; інформаційна політика України й безпека; формування телевізійного інформаційного простору в Україні; аналіз досвіду української і європейської тележурналістики й телережисури, їхній вплив на формування національної традиції; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, у суспільно-політичному, економічному, культурному житті держави.

Інститут видає науковий журнал «Вісник КиМУ (серія: Соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, кіно-, телемистецтво») та збірник наукових праць «Мистецтвознавство та соціальні комунікації».

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького колективу Інституту знаходять своє відображення у виданих монографіях, підручниках, посібниках:
 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика: Навч. Посібник. – м. Київ: НАУ, 2013 р.;
 • Пилипенко О.І. "Соціально-комунікативний підхід розвитку волонтерської діяльності"/Соціальні комунікації: результати досліджень – 2012: колективна монографія. – К.: КиМУ, 2013. – С.151-208;
 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика в національному інформаційному просторі. Поняття, терміни: Навч. посібник. - К.: Книжкове видавництво НАУ 2013. - 109 с.;
 • Кіслов Д.В. Сучасні медіа та інформаційні війни: монографія. – К. : КиМУ, 2013. – 211 с.;
 • "Актуальні проблеми соціальних комунікацій: колективна монографія" - (наук. ред.: Зикун Н.І., Шульгіна В.І.). – К.: КиМУ, 2014. – 278 с.;
 • "Соціальні комунікації в сучасному світі" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 340 с.;
 • "Методичні аспекти журналістської роботи" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 280 с.;
 • "Творчий потенціал журналіста: психологічні аспекти" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 65 с.;
 • Зикун Н.І. Українська газетно-журнальна сатира малих жанрових форм у першій чверті ХХ століття /Соціальні комунікації в сучасному світі:колективна монографія. – К.: КиМУ, 2015.– С.5-43;
 • "Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія" - (за наук. ред. Г.П.Кривошеї та В.І. Шульгіної). – К.: КиМУ, 2015. – 131 с.;
 • Пилипенко О.І. "Теоретико-методологічні засади соціально-комунікативного тренінгу толерантності і взаєморозуміння з проблемними до ВІЛ/СНІДу людьми: на шляху до постпостмодерну соціальної роботи: навчальний посібник". – К.: КиМУ, 2015. – 140 с.;
 • Пилипенко О.І. "Трансформація соціальної роботи в еволюції соціальних комунікацій: модерн, постмодерн, мета модерн"/Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія. – Київ: КиМУ, 2015. – С.250-277;
 • Пилипенко О.І. "Соціальні комунікації з мистецтвом: упровадження арт-терапевтичної технології «золотого перетину» в практику роботи волонтерів" //Екранні мистецтва і педагогіка: збірник наукових праць (наук.ред.:О.В.Безручко). – К.: КиМУ, 2015. – Т.І. – С.47-98;
 • Пилипенко О.І. "Превентивна парадигма у дискурсі аксіологічних соціальних комунікацій в освіті"/Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140)/2016. - С. 23-33;
 • Пилипенко О.І. "Симулякри соціальних комунікацій"/Збірка матеріалів ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Україна в світових та Европейських інтеграційних процесах:стратегія і тактика – К.: КиМУ, 16 березня 2016

Науково-педагогічні працівники Інституту щорічно організовують і проводять наукові конференції, круглі столи, у яких беруть участь науковці та студенти не лише КиМУ, а й провідних вишів України та закордонні дослідники. Зокрема, це:

Науковці Інституту є активними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій:
 • VI міжнародна конференція «Глобальний контекст поваги людських прав і свобод», 10 грудня 2013, м. Забже (Польща);
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах» (КиМУ, 15-16 лютого 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа», (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.);
 • V міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій», (Київ, КНУКіМ, квітень 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, Інститут філології й журналістики, 15–16 травня 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «М.Ю. Лермонтов (Черкаси, 16 жовтня 2014 р.);
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалі” (14 березня 2015 року);
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої, студентської преси «Золота осінь» (м. Славутич, жовтень 2015 р.);
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” (20 листопада 2015 року, м. Київ, Київськийу Палац дітей та юнацтва «Соціум та шкільні медіа: динаміка взаємодії»);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Екстремальна журналістика в національному інформаційному просторі» (КиМУ, березень 2016 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: вчора, сьогодні, завтра (КиМУ, лютий 2016 р.);
 • Круглий стіл випускників КиМУ 80-х рр. «Віват, Університет!» за участю працівників ЗМІ України та зарубіжжя (КиМУ, квітень 2016 р.);
 • Міжнародна конференція «Значення самовираження особистості і її творчого начала в процесі формування культурного потенціалу суспільства» (жовтень 2016 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України” (листопад 2016 р.);
 • Круглий стіл «Перспективи розвитку екранних мистецтв і мас-медіа в Україні».

Активно залучаються до наукової роботи і студенти, які представляють власні наукові здобутки на щорічній Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» та на конференціях, що проводяться в інших навчальних закладах.

В Інституті працюють студентські наукові гуртки, де студенти аналізують проблеми участі ЗМІ в політичному й економічному житті суспільства, готують наукові повідомлення, які обговорюють із працівниками газет, радіо, телебачення, прес-служб, серед них:

 • «Рекламна справа» (керівник – проф. Кривошея Г.П.);
 • «Кіноклуб – Tractus» (керівник – М.Велущак).
ЩОРОКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ПРОВОДЯТЬСЯ МАЙСТЕР-КЛАСИ, ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ВІДОМИХ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗОКРЕМА У 2013-2016 н.р.:

Майстер-класи:

 • Девід Горсі (David Horsey), відомий американський журналіст, політичний карикатурист і колумніст, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії;
 • Жан Новосельцев, журналіст телеканалу «1+1»;
 • Вадим Ревун, оператор телеканалу «ІНТЕР»;
 • Вадим Кастеллі, український режисер;
 • Мімі Чакарова, американська журналістка;
 • Вернер Д'Інкав, видавець німецької газети «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» та представників Фонду Конрада Аденауера в Україні;
 • Григорій Жигалов, тележурналіст, ведучий, репортер телеканалу «1+1»;
 • Джефф Віналл (Jeff Vinall), американський режисер та сценарист;
 • Руслан Кухарчук, громадський діяч, журналіст, голова Асоціації журналістів, видавців і мовців «Новомедіа»;
 • Володимир Мжельський, шеф-редактор 5-го каналу;
 • Ахтема Сеїтаблаєв, режисер, заслужений актор АР Крим;
 • Богдан Красавцев, ведучий телеканалу RTF, випускник КиМУ;
 • Валерій Іваненко, генеральний директор телеканалу «5-й канал»;
 • А. Торгоненко, ст. лейтенант міліції (екстремальна журналістика);
 • Тетяна Мельниченко – журналіст «Радіолюкс»;
 • Олександр Іващенко – головний редактор газети МВС «Іменем Закону»;
 • Олександр Болодурін – головний редактор журналу «Обзор українського ринка»;
 • Ігор Никитюк – заступник керівника управління офіційними сайтами Адміністрації Президента України;
 • Артем Квашин – керівник відділення Всеукраїнської організації «Журналісти проти корупції»;
 • Сергій Черевач – полковник, начальник Інформаційного агентства;
 • Константин Пясецький – полковник, головний редактор газети «Прикордонник»;
 • Андрій Погорілий - тележурналіст;
 • Валерія Іваненко – генеральний директор Славістичного каналу;
 • Галина Фоміна – журналістка США;
 • Андрій Ланицький – редактор відділу газети «Лівий берег»;
 • Альона Дмитрук - поетеса;
 • Ксенія Литвин - головний редактор журналу «Я студент»;
 • Федорова Олена – член Національної спілки журналістів України та Латвійської асоціації PR-фахівців (LASAP), засновник Школи сучасних комунікацій Taktika.

Зустрічі з успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:

 • Сухенко Максим - спортивний журналіст всеукраїнської спортивної газети «Команда»;
 • Гришко Катерина - журналіст інформаційно-аналітичного агентства «PAU» (Тема зустрічі: «Особливості реалізації PR-діяльності»).
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії;
 • Погорілий Андрій - тележурналіст;
 • Стародубець Вікторія – тележурналістка одеської телекомпанії;
 • Сєдова Яна – журналіст інтернет-газети «Апостроф»;
 • Красавцев Богдан - ведучий телеканалу RTF;
 • Письменна Наталія – прес-секретар Інституту аграрної політики;
 • Тулінова Наталія – заступник генерального директора з маркетингу ISIDA;
 • Кухарчук Руслан - директор асоціації журналістів «Nova-media».

Лекції:

 • В межах програми «Міжнародний лектор» 3-тижневий курс лекцій професора Синовець Олександри (Сілезький політехнічний університет, Польща) з питань соціології, культури, масової комунікації, реклами, найпопулярніших методів аналізу культури і т.д.;
 • Кандидата педагогічних наук, секретаря Національної спілки журналістів України Головченка Г.О. «Сучасна преса України і світові тенденції» та презентація його книги “Шкільні газети та інформаційне суспільство”;
 • Майстер-клас заступника генерального директора з розвитку, маркетингу, продажам клініки “ISIDA” Тулінової Н.В. “Становлення іміджу в недержавній установі".

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у друкованих ЗМІ матеріалів студентів. Студентами Інституту видається всеукраїнська суспільно-політична газета «Post Scriptum +», на шпальтах якої відображаються основні події із життя Університету. Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Тележурналістика», пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 16 українських каналів.

При Інституті журналістики діють:

Прес-центр, що здійснює зв'язок із центральними й регіональними виданнями України. На його базі студенти КиМУ набувають практичних навичок з журналістики, готуючи оперативні інформаційно-аналітичні матеріали для періодичних видань «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Україна молода», «Хрещатик», «Сегодня», «Моя газета». Редакція журналу «Штопор», «Я - студент».

Навчально-виробнича телестудія. Сюжети, підготовлені на телестудії студентами Інституту журналістики й Інституту телебачення, кіно і театру, демонструються на регіональних телеканалах України (програма «Студентський квиток»).